خانم شماره دو

 • دارای
 • سابقه
 • سابقه
 • سابقه
 • سابقه کار در گروه
 • دارای

خانم

 • کارشناس
 • سال سابقه
 • سال سابقه مدیریت
 • انتخاب به عنوان
 • عضو فعال درگروه های
 • گذراندن دوره های