قسمتی از برنامه شبکه یک شبکه هر ایرانی

مصاحبه با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری