آموزش بدلکاری در شبکه نسیم با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری

مصاحبه وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری در برنامه دوربرگردون شبکه ۳ سیما

برنامه نیمروز مصاحبه با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری