آموزش بدلکاری در شبکه نسیم با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری

مصاحبه وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری در برنامه دوربرگردون شبکه 3 سیما

برنامه نیمروز مصاحبه با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری

گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از مدرسه بدلکاری

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مدرسه بدلکاری

گزارش روزنامه خراسان از مدرسه بدلکاری