مصاحبه وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری در برنامه دوربرگردون شبکه 3 سیما

برنامه نیمروز مصاحبه با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری

برنامه شبکه یک شبکه هر ایرانی مصاحبه با وحید اکبری مدیر مدرسه بدلکاری