هزینه های مالی

شهریه کل دوره های عمومی مبلغ  36 میلیون تومان است که در صورت قبولی در مصاحبه امکان تقسیط

ماهیانه آن از طرف مدرسه بدلکاری به شکل زیر فراهم شده است :

طول دوره های عمومی 1.5 سال است ؛ 18 ماه / 36.000.000 تومان = ماهیانه 2.000.000 تومان

حمایت مالی از هنرجویان نخبه

طبق صورتجلسه مورخ 1 مهر 1400 هیئت مدیره مدرسه بدلکاری جهت حمایت از علاقه مندان دارای استعداد

مصوب شد هنرجویانی که بتوانند تست های ورودی مدرسه بدلکاری را با موفقیت بگذرانند تا 75 درصد شهریه

کل کمک هزینه مالی دریافت نمایند که شرایط بهره مندی از این حمایت در ادامه شرح داده خواهد شد:

ثبت نام و قبولی در تست های ورودی

قبولی در هر تست تا مبلغ 9.000.000 تومان حمایت مالی مدرسه در پی خواهد داشت ؛ یعنی قبولی در سه

تست مصوب ورودی در مجموع تا 27.000.000 تومان کمک هزینه شهریه را پوشش خواهد داد:

کل مبلغ شهریه 36.0000.000 تومان – حمایت مالی مدرسه 27.000.000 =9.000.000 تومان که در صورت

تقسیط بر 18 ماه زمان دوره برابر خواهد بود با ماهیانه 500.000 تومان

 برای آگاهی از شیوه ثبت نام و موارد موجود در تست های ورودی